Quyền lợi miễn khoản khấu trừ

Bảo hiểm nhân thọ BHNT – Quyền lợi miễn khoản khấu trừ

Bảo hiểm nhân thọ BHNT duy trì hợp đồng bảo hiểm, hàng tháng công ty bảo hiểm sẽ khấu trừ các chi phí liên quan đến quyền lợi bảo hiểm chính và các sản phẩm bổ trợ. Trong trường hợp Người mua Bảo Hiểm hay Người Được Bảo Hiểm gặp các biến cố không thể duy trì đóng phí hợp đồng, họ sẽ được miễn trừ các khoản phí này nhưng quyền lợi bảo hiểm vẫn sẽ được đảm bảo cho Người được bảo hiểm.

1. ĐỊNH NGHĨA

Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn Cuối: là các bệnh, tình trạng y tế hoặc phẫu thuật được quy định cụ thể tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Bảo Hiểm.

2. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

– Trong thời gian Điều Khoản Tăng Cường này vẫn còn hiệu lực, nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bất kỳ Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn Cuối nào được quy định tại Phụ Lục 2, Công Ty sẽ xem xét:
a) Miễn Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng được quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm, bao gồm: (i) Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng bắt đầu từ Ngày Kỷ Niệm Tháng Hợp Đồng ngay sau ngày Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán ắc Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn Cuối đến ngày Hợp Đồng Bảo Hiểm chấm dứt;
(ii) Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường của các Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường còn hiệu lực của Người Được Bảo Hiểm bắt đầu từ Ngày Kỷ Niệm Tháng Hợp Đồng ngay sau ngày Người Đượcn Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn Cuối đến ngày chấm dứt của (các) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường đó.
b) Chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm được xác định vào ngày Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn Cuối vào ba (03) Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng tiếp theo sau ngày Điều Khoản Tăng Cường này được Công Ty chấp thuận thanh toán. Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm này vẫn phải được áp dụng mức Phí Ban Đầu như được quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm.

Sau khi Công Ty chấp thuận thanh toán Điều Khoản Tăng Cường này:

a) Quyền lợi gia tăng Số Tiền Bảo Hiểm không cần thẩm định, quyền tăng Số Tiền Bảo Hiểm, quyền tham gia (các) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường, quyền thay đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm, quyền thay đổi Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ không được áp dụng nữa; và
b) Tất cả (các) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường sẽ tự động chấm dứt, ngoại trừ (các) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường của chính Người Được Bảo Hiểm được quy định tại Điều Khoản Tăng Cường này.

3. THỜI GIAN CHỜ VÀ THỜI GIAN CÒN SỐNG

Bất kể đã có quy định nêu trên và trừ trường hợp do Tai Nạn, bất kỳ và tất cả các quyền lợi được quy định tại Điều Khoản Tăng Cường này sẽ chỉ được xem xét và/hoặc chi trả nếu:
a) Ngày mà Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán hoặc điều trị hoặc có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào của Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn Cuối sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày cấp hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Điều Khoản Tăng Cường này, tùy thuộc vào ngày nào đến sau; và
b) Người Được Bảo Hiểm vẫn còn sống ít nhất là ba mươi ĐIỀU KHOẢN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TĂNG CƯỜNG CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG ĐÓNG PHÍ LINH HOẠT QUYỀN LỢI MIỄN KHOẢN KHẤU TRỪ DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (Được phê chuẩn theo Công Văn số 108/BTC-QLBH ngày 6 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tài Chính) 2 Điều khoản Quyền lợi bảo hiểm tăng cường của sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung đóng phí linh hoạt-Quyền lợi miễn khoản khấu trừ dành cho người được bảo hiểm (30) ngày kể từ ngày Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn Cuối.

4. CHỨNG TỪ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ MANULIFE

Ngoài các chứng từ được quy định tại mục (i), mục (iii), mục (v) Điều 28.1.(b) của Hợp Đồng Bảo Hiểm, hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải có thêm các bằng chứng, chứng từ sau:
a) Hồ sơ Tai Nạn như: biên bản tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản kết luận điều tra, biên bản giải phẫu pháp y do Công an cấp quận/huyện trở lên lập (nếu có); và
b) Kết quả xét nghiệm chẩn đoán theo yêu cầu trong định nghĩa Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn Cuối tương ứng tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Bảo Hiểm; và
c) Kết quả giám định tình trạng thương tật do Hội đồng y khoa cấp tỉnh hoặc cơ quan tương đương theo quy định của pháp luật cấp.

5. CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ MANULIFE

Ngoài các quy định về loại trừ tại Điều 18 của Hợp Đồng Bảo Hiểm, Công Ty sẽ không thanh toán các quyền lợi được quy định tại Điều Khoản Tăng Cường này nếu như sự kiện bảo hiểm có liên quan đến một trong các nguyên nhân sau, dù trực tiếp hay gián tiếp:
a) Các khiếm khuyết hoặc bệnh bẩm sinh; hoặc
b) Tự ý gây ra tổn thương cho bản thân cho dù có bị mất trí hay không; hoặc
c) Nổ hoặc phóng xạ từ vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và nguyên tử, nhiễm độc phóng xạ từ việc cài đặt hạt nhân và nguyên tử; hoặc
d) Các Tình Trạng Tồn Tại Trước. Tình Trạng Tồn Tại Trước nghĩa là tình trạng bệnh tật hoặc tổn thương của Người Được Bảo Hiểm đã có trước: (i) Ngày Cấp Hợp Đồng,
hoặc (ii) Ngày hiệu lực hoặc (iii) Ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Điều Khoản Tăng Cường này, lấy ngày nào đến sau. “Bệnh tật hoặc tổn thương đã có trước” là các tình trạng bệnh tật hoặc tổn thương đã được kiểm tra, chẩn đoán hay điều trị hoặc có các dấu hiệu hay triệu chứng có liên quan đến sự kiện bảo hiểm. Hồ sơ y tế, tình trạng tiền sử bệnh được lưu giữ tại các cơ sở y tế được thành lập hợp pháp hoặc các thông tin do Người Được Bảo Hiểm tự kê khai được xem là bằng chứng đầy đủ và hợp pháp về Tình Trạng Tồn Tại Trước.

6. CHẤM DỨT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TĂNG CƯỜNG

Tất cả các quyền lợi bảo hiểm theo Điều Khoản Tăng Cường này sẽ được chấm dứt toàn bộ ngay khi có bất kỳ sự kiện nào dưới đây xảy ra:
– Khi Hợp Đồng Bảo Hiểm bị mất hiệu lực, bị chấm dứt, bị hủy bỏ, đáo hạn; hoặc
– Khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu chấm dứt Điều Khoản Tăng Cường này; hoặc
– Vào Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng khi Người Được Bảo Hiểm đủ 70 Tuổi; hoặc
– Người Được Bảo Hiểm tử vong; hoặc
– Khi Công Ty đã chấp thuận thanh toán Điều Khoản Tăng Cường này hoặc Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường – Quyền Lợi Miễn Khoản Khấu Trừ Dành Cho Bên Mua Bảo Hiểm, tùy trường hợp nào xảy ra trước. Việc chấm dứt Điều Khoản Tăng Cường này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ khoản thanh toán quyền lợi bảo hiểm phát
sinh trước thời điểm chấm dứt.
Bên cạnh đó, các gói bảo hiểm nhân thọ BHNT với nhiều gói sản phẩm bảo hiểm ưu Việt giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn hơn.

Tư Vấn Bảo Hiểm: Bảo Hiểm Nhân Thọ, Bảo Hiểm Sức Khỏe

Hotline: 0925.333.999 - 0962.011.091

Website: www.tuvanbaohiem.com

Trụ sở 1: 29 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trụ sở 2: 106 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh 1: 76 Phố Ô Cách, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh 2: 11 Ngõ 45/10 Phố Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh 3: 132 Đường Quang Trung, TT Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam


LIÊN KẾT TRANG WEB:

Bất Động Sản Thúy An - www.thuyan.net

Ford Long Biên - www.fordlongbien.com

Vinfast Long Biên - www.vinfastlongbien.com

  ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

  Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách!

  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Bản đồ
  Đăng ký tư vấn